Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Борис Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

22331884

4. Місцезнаходження

Львівська , д/в, 79019, м. Львiв, Заповiтна, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 2409105 2409105

6. Електронна поштова адреса

2409105

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Газета Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.galca.ua

в мережі Інтернет

30.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В звiтi не розкривалися наступнi таблицi:
- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi "- не розкривалася в звязку з вiдсутнiстю Лiцензiй та дозволiв.
- "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є учасником iнших юридичних осiб.
- "Iнформацiя про рейтингове агентство" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд."не входить нi до якого рейтингового агенства.
- "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - не розкривалася в звязку з тим, що ТзОВ СП "Галка Лтд."не є акцiонерним товариством.
- "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - не розкривалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд."не є емiтентом акцiй та загальнi збори акцiонерiв не проводить.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом акцiй.
- " - "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не заповнювалася в звязку з тим, що СП "Галка Лтд." не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
- "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї " не заповнювалися по причинi не подання в звiтному перiодi до НКЦПФР особливої iнформацiї.
- "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" не заповнювалася в звязку з тим, що ТОВ не є акцiонерним товариством.
- "Звiт про стан обєкта нерухомостi"- не заповнювався по причинi, що СП "Галка Лтд." не є емiтентом цiльових облiгацiй.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО761169

3. Дата проведення державної реєстрації

07.10.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

24968

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

333

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

15.86 виробництво кави

0 д/в

0 д/в

10. Органи управління підприємства

Основним органом управлiння є збори засновникiв. Основним виконавчим органом є Дирекцiя, яка складається з Генерального директора, Технiчного директора, Економiчного директора, Комерцiйного директора.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

2600146856

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

2600146856

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубовий Борис Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 121306 05.04.1999 Личакiвським РВ УМВС

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.08.1994 безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.. До компетенцiї Генерального директора належить : органiзацiя пiдготовки та виконання рiшень Дирекцiї Товариства i головування на її засiданнях; розпорядження майном та коштами Товариства в межах , визначених статутом; виступ вiд iменi Пiдприємства у стосунках з юридичними та фiзичними особами; здiйснення прийому та звiльнення працiвникiв, використання форм заохочення та накладення стягнень ; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства.
Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Технiчний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александер Орест Антонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 170946 22.06.1999 Залiзничне РВ УМВС Укр-ни у Льв.обл

4) рік народження**

1944

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Технiчний директор ТзОВ

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.08.1994 безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Економiчний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волинець Ярослав Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 419583 23.05.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища -

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор з економiки та ЗЕД

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.08.1994 безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Комерцiйний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пастернак Володимир Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 464508 05.06.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

комерцiйний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.08.1994 безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує посадовi обовязки згiдно штатного розпису. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посад на будь-яких iнших пiдприєс=мствах не обiймає. Посадова особа не дала дозволу щодо розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiсова Романа Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 008113 Шевченкiвським РВ УМвс

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2008 року перший заступник головного бухгалтера СП "Галка ЛТД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.06.2011 безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Виконує повноваження та обовязки згiдно штатного розпису. Посадова особа не надала права на розголошення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди. Ст
Стаж керiвної роботи 6 рокiв, попередня посада - перший заступник головного бухгалтера.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17.09.2012

235/2/12

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

700000

Бездокументарні іменні

700000000

23

30.06.2022

9796171

30.06.2022

Опис

д\в

 

08.04.2010

1/13/2/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

1000

30000

Бездокументарні іменні

30000000

10.25

31.03.2020

4198359

25.03.2020

Опис

Товариство здiйснювало закрите розмiщення облiгацiй тому розмiщення вiдбувалося без участi фондових бiрж та без задiяння зовнiшнiх та внутрiшнiх ринкiв.
Облiгацiї випускалися в бездокументарнiй формi, тому сертифiкати облiгацiй не видавалися.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

34249

34971

0

0

34249

34971

будівлі та споруди

17599

17000

0

0

17599

17000

машини та обладнання

15600

14500

0

0

15600

14500

транспортні засоби

1050

3471

0

0

1050

3471

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

34249

34971

0

0

34249

34971

Опис

д/в

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

92348

74582

Статутний капітал (тис. грн.)

24968

24968

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

24968

24968

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 67380 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 67380 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

100000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

100000

X

X

зобовязання за ЦП

28.05.2014

100000

15

28.05.2022

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

489

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

46935

X

X

Усього зобов'язань

X

47424

X

X

Опис:

д/в

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТзОВ "ОРВI- АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32545687

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого,буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3917 03.11.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

000100 АВ 000100 19.04.2012 3 роки

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
"ОРВI-АУДИТ"
щодо фiнансової звiтностi
Українсько-Англiйського спiльного пiдприємства у формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Галка Лтд"
Загальним зборам учасникiв
НКЦПФР
м. Iвано-Франкiвськ 29 квiтня 2014 р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Українсько-Англiйського спiльного пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд" (далi - Товариство), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу щодо фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВ "Галка Лтд" на кiнець дня 31.12.2013 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, законодавства України, облiкової полiтики товариства.
Основнi вiдомостi про Товариство
" Повне найменування Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Галка Лтд"
" Код за ЄДРПОУ 22331884
" Мiсцезнаходження 79019, м.Львiв, вул.Заповiтна, 1
" Дата та номер державної реєстрацiї 17.10.1994р. № 1 415 108 0004 001452
В результатi перевiрки встановлено:
Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"Галка Лтд" засноване 11 серпня 1994 р.
На загальних зборах учасникiв вiд 05.10.2011р. прийнято рiшення щодо прийняття нової редакцiї статуту. Дiюча (нова) редакцiя статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 17.10.2011 року за № 14151050012001452
10.83 - виробництво та реалiзацiя продуктiв переробки кави.
Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV з використанням Плану рахункiв бухгалтерському облiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй i з врахуванням вимог П(с)БО. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " з врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою ТОВ "Галка Лтд", затвердженою директором, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено та пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу.
Облiк нематерiальних активiв
Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".
В примiтцi I "Нематерiальнi активи" розкрито iнформацiю щодо класифiкацiї нематерiальних активiв i їх руху протягом 2013 року.

Облiк основних засобiв
Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО 7 "Основнi засоби".
В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби:
- якi контролюються Товариством;
- вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання;
- якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного використання, що перевищує календарний рiк.
Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку основних засобiв.
Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена iнвентаризацiєю.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, оскiльки ця дата передувала початку аудиторської перевiрки, але ознайомились з її результатами.
Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до ПКУ вiд 02.12.2010р. №2755-VI прямолiнiйним методом.
В примiтцi II "Основнi засоби" Товариством розкрито iнформацiю щодо класифiкацiї основних засобiв i їх руху протягом 2013 року.
Облiк дебiторської заборгованостi
Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(с)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Дебiторська заборгованiсть оцiнена та включена до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв в Товариствi не сфрмовано.
Загальна сума дебiторської заборгованостi Товариства на 31.12.2013р складає 47935 тис. грн., у тому числi:
- за товари. роботи, послуги - 37086 тис. грн.
- за розрахунками - 7458 тис. грн.
- iнша поточна - 3391 тис. грн.
Показники, що характеризують склад та стан дебiторської заборгованостi Товариства на звiтну дату, вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.
Проведена перевiрка дає пiдстави для висновку про те, що iнформацiя про залишки i рух оборотних активiв за 2013р. розкрита повно, вiдповiдно до вимог П(с)БО), подана достовiрно.
В примiтцi IХ "Дебiторська заборгованiсть" розкрито iнформацiю щодо залишку дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої поточної дебiторської заборгованiсть станом на 31.12.2013р.
Облiк грошових коштiв.
Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637.
Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р. №22.
В примiтцi VI "Грошовi кошти" достовiрно розкрито iнформацiю щодо залишку грошових коштiв товариства станом на 31.12.2013р. за мiсцем їх знаходження.
Облiк витрат
Склад витрат, їх визнання та порядок розподiлу вiдповiдають вимогам П(с)БО № 16 "Витрати" та ПКУ в редакцiї вiд 02.12.2010р. пiд №2755-VI (зi змiнами i доповненнями). Вибiрково перевiрено правильностi вiднесення витрат, понесених Товариством, помилок не виявлено.
Зобов'язання.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО11 "Зобов'язання".
Загальна сума зобов'язань Товариства на 31.12.2013р. складає 47424 тис.грн., у тому числi:
- за товари, роботи, послуги - 9437 тис. грн.
- за розрахунками - 4527 тис. грн.
- iншi поточнi - 3493 тис. грн.
Показники балансу на 31.12.2013р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, бюджетом та позабюджетними фондами, вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть.
Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку.
Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена.
Облiк власного капiталу.
Облiк статутного капiталу.
Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал оголошено в сумi 24968 тис.грн. (двадцять чотири мiльйони девятсот шiстдесять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) . Станом на 31.12.2013р. сплачений повнiстю.
Формування статутного капiталу здiйснено за рахунок грошових коштiв, в бухгалтерському облiку вiдображено правильно.
Iнший додатковий капiтал Товариством станом на 31.12.2013р. становить 6221 тис. грн. (шiсть мiльйонiв двiстi двадцять одна тисяча гривень 00 копiйок).
Розмiр резервного капiталу становить 70 тис.грн.(сiмдесять тисяч гривень 00коп.)
За результатами господарської дiяльностi у 2013р. Товариством отримано чистий прибуток у сумi 60239 тис.грн. Сума нерозподiленого прибутку на 31.12.13р. - 60239 тис.грн.
Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Вартiсть чистих активiв складає 92348 тис.грн, що бiльше статутного капiталу це вiдповiдає вимогам статтi 144 частини IV Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003р.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.
Облiк доходiв i фiнансових результатiв
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.
Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунку 7 класу "Доходи вiд реалiзацiї". Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд".


Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному.
Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде.
Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також правильнiсть розрахунку собiвартостi та витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Порушень не виявлено.

Аналiз показникiв фiнансового стану
На пiдставi даних консолiдованої фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства (табл. 3).
Таблиця 3
ПОКАЗНИКИ АЛГОРИТМ Норм. Станом на 31.12. 2013р.
Аналiз фiнансового стану Товариства
1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi.
Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може погасити зараз наявними коштами. ф.1(р.230+р.240+р.220)
------------------------------
ф.1р.620 0,25-0,5 0,5
1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.
Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може сплатити, якщо для цього використає всi свої оборотнi активи. Ф.1(р.260 + р.270)
--------------------------
ф.1 р.620 1 - 2 1,55
1.3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi.
Показує, в якiй мiрi пiд-во не залежить вiд своїх кредиторiв. ф.1 р.380
-------------
ф.1 р.280 0,5 0,1
1.4. Коефiцiєнт структури капiталу
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв. Ф.1 (р.480 + р.620)
----------------------------
ф.1 р.380 0,5 -1 3,94

Загальний висновок
Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового облiку.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного балансу Товариства станом на 31.12.2013р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ТОВ "Галка Лтд" вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового стану пiдприємства на 31.12.2013 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2013 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та аудиту.
Iнша допомiжна iнформацiя
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася та iншою iнформацiєю, що розкривається керiвництвом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не виявлено.
Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
" ТзОВ "ОРВI- АУДИТ"
" Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3917, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4.
" Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФРУ вiд 19.04.2012р. АВ 000100.
" Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг, видане рiшенням АПУ вiд 05.07.2012р. №252/4.
" Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого,буд. 34, офiс 1.
" Телефон: (03422) 75-05-01
" Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 04 квiтня 2013 р. № 9.
Аудит проведено в перiод з 04 по 29 квiтня 2014 р.
Директор по аудиту Аудитори:
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553
продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012р. №261/2) вiд 21.05.2009р. №202/2)
___________В.К.Орлова __________Є.Д. Вiнтоняк

д/в

д/в

д/в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ

22331884

Територія

 

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

06024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

15.86

Середня кількість працівників

333

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м. Львiв, вул. Заповiтна 1

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

168

88

0

первісна вартість

1001

264

281

0

накопичена амортизація

1002

96

193

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

563

2086

0

Основні засоби:

1010

34249

34971

0

первісна вартість

1011

70567

77468

0

знос

1012

36318

42497

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


19493


5538


0

інші фінансові інвестиції

1035

88581

104839

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

143054

147522

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

16630

16597

0

Виробничі запаси

1101

10972

10639

0

Незавершене виробництво

1102

327

387

0

Готова продукція

1103

5097

5555

0

Товари

1104

234

16

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

33908

37086

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


4939


7458


0

з бюджетом

1135

3

2855

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

2853

0

з нарахованих доходів

1140

0

69

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

2

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3814

3391

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

28425

24759

0

Готівка

1166

2

0

0

Рахунки в банках

1167

28423

24759

0

Витрати майбутніх періодів

1170

186

20

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

262

13

0

Усього за розділом II

1195

88167

92250

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

231221

239772

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24968

24968

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

850

850

0

Додатковий капітал

1410

6221

6221

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

70

70

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

42473

60239

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

74582

92348

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

100000

100000

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

100000

100000

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

36418

34588

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

10476

10474

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1337

489

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

983

448

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2206

874

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

467

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

9

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4752

542

0

Усього за розділом IІІ

1695

56639

47424

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

231221

239772

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Дубовий Б.В.

Головний бухгалтер

Лiсова Р.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ

22331884

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

254434

246995

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 161827 )

( 154555 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


92607


92440

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6492

5838

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20069 )

( 16688 )

Витрати на збут

2150

( 21232 )

( 21381 )

Інші операційні витрати

2180

( 10648 )

( 9038 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


47150


51171

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

4166

3256

Інші доходи

2240

16458

14084

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 20175 )

( 15586 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 14969 )

( 14237 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


32630


38688

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

6964

8520

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


25666


30168

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

25668

30168

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

120696

118049

Витрати на оплату праці

2505

20886

19198

Відрахування на соціальні заходи

2510

7110

7138

Амортизація

2515

6509

5583

Інші операційні витрати

2520

47861

45083

Разом

2550

203062

195051

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Д/В

Керівник

Дубовий Б.В.

Головний бухгалтер

Лiсова Р.В.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ

22331884

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


287621


275133

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

92

594

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

49

34

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

36

Надходження від операційної оренди

3040

634

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

960

1067

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 207152 )


( 196106 )

Праці

3105

( 18061 )

( 14213 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8500 )

( 7162 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 18680 )

( 20292 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 10043 )

( 11519 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 4634 )

( 5039 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 4003 )

( 3734 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 536 )

( 384 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3995 )

( 2555 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

32432

36152

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

16368

13914

необоротних активів

3205

26

1051

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

1795

884

дивідендів

3220

2372

2372

Надходження від деривативів

3225

0

1106

Надходження від погашення позик

3230

1000

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 20430 )

( 82665 )

необоротних активів

3260

( 6418 )

( 7805 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 1421 )

( 680 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

6708

71823

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

24890

102710

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

26728

22890

Сплату дивідендів

3355

( 7594 )

( 10739 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 20206 )

( 15523 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

29638

53558

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3914

17887

Залишок коштів на початок року

3405

28425

10295

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

248

243

Залишок коштів на кінець року

3415

24759

28425

 

Примітки

Д/В

Керівник

Дубовий Б.В.

Головний бухгалтер

Лiсова Р.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ

22331884

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Д/В

Керівник

Дубовий Б.В.

Головний бухгалтер

Лiсова Р.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Українсько-Англiйське спiльне пiдприємство у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галка Лтд."

за ЄДРПОУ

22331884

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000